Serveis / Servicios / Services:

CAT: Serveis:

Dret civil: Separacions, divorcis, herències, legítimes, accidents de trànsit, obligacions i contractes, negligències professionals, incapacitacions, indemnitzacions, embargaments, tràmits registrals, reclamació de Participacions preferents i Subordinades, etc.
Dret tributàri:Impostos, recursos, tributació, planificació successions, ajornament deutes fiscals.
Dret mercantil: Constitució de societats, fallides, suspensió de pagaments, procediments concursals, fusions, escissions, contractes mercantils, negociacions extrajudicials, reclamació d’impagats, patents i marques, negociació de deutes.

Dret immobiliari: Contractes i obligacions, arrendaments, desnonaments, embargaments, tràmits registrals, compra-venda immobles, crèdits hipotecaris.

Dret Laboral: Actuacions davant del Servei de Conciliacions Individuals, actuacions als Jutjats socials, inspeccions de Seguretat Social, negociacions extrajudicials, accidents laborals tant des de la defensa del treballador com des de l’òptica empresarial, petició d′ incapacitats per treballar derivades d′ accidents laborals o no laborals, tramitacions de pensions de la Seguretat Social i de la Generalitat, ajuts INEM, etc.

Dret Penal: Judicis per delictes i faltes, denúncies i querelles, estafes, lesions, responsabilitat dels administradors, alçament de béns.

Dret de tecnologies - TIC: Protecció de dades personals, LOPD, LSSI, seguretat informàtica, comerç electrònic, delictes de xarxes socials, etc.

ESP: Servicios:

Derecho civil: Separaciones, divorcios, herencias, legítimas, accidentes de tránsito, obligaciones y contratos, reclamacion de Participaciones Preferentes y subordinadas, negligencias profesionales, incapacitaciones, indemnizaciones, embargos, trámites registrales.

Derecho tributario: Impuestos, recursos, tributación, planificación sucesiones, aplazamiento deudas fiscales.
Derecho mercantil: Constitución de sociedades, quiebras, suspensión de pagos, procedimientos concursales, fusiones, escisiones, contratos mercantiles, negociaciones extrajudiciales, reclamación de impagados, patentes y marcas, negociación de deudas.
Derecho inmobiliario: Contratos y obligaciones, arrendamientos, desahucios, embargos, trámites registrales, compra-venta de inmuebles, créditos hipotecarios.
Derecho Laboral: Actuaciones ante el Servicio de Conciliaciones Individuales, actuaciones en los Juzgados sociales, inspecciones de la Seguridad Social, negociaciones extrajudiciales, accidentes laborales tanto desde la defensa del trabajador como desde la óptica empresarial, petición de incapacitados para trabajar derivadas de accidentes laborales o no laborales, tramitaciones de pensiones de la Seguridad Social y de la Generalitat, ayudas INEM, etc
Derecho Penal: Juicios por delitos y faltas, denuncias y querellas, estafas, lesiones, responsabilidad de los administradores, alzamiento de bienes.

Derecho de tecnologias -TIC: Protección de datos personales, LOPD, LSSI, seguridad informática, comercio electrònico, delitos de redes sociales, etc

ENG: Services:

Civil Law: Separations, divorces, inheritances, legitimate, traffic accidents, obligations and contracts, professional negligence, incapacitacions, compensation, embargoes, registration procedures.
Taxes: Taxes, resources, taxation, succession planning, deferred tax debts.
Enterprises Law: Incorporation, bankruptcy, suspension of payments, proceedings, mergers, divisions, contracts, negotiations extrajudicial claim unpaid, trademarks and patents, negotiation of debt.
Real estate law: Contracts and obligations, leases, evictions, seizures, registration procedures, buying and selling real estate, mortgages.
Labor Law: Actions against Individuals conciliations service, social action to the courts, Social Security checks, extrajudicial negotiations, both from accidents in the defense of the employee as from a business demand for disability arising from work accidents or not working, processing pension and Social Security of generality, INEM aids, etc.
Criminal Law: Trials for crimes and offenses, complaints and disputes, fraud, injury, liability of managers, rising assets.