advocats / abogados / lawyers

Avís legal / Aviso legal / Legal advice:

CAT:

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa. Denominació social: PAMIES Advocats / Advocats / Assessors. Titular: RAMON PAMIES ADZERIES - Advocat del Col legi d'Advocats de Reus, amb domicili: Raval Santa Anna 43-2-2-REUS 43201 (Tarragona) Espanya. Correu electrònic: info@pamies.eu - Telèfon: (34) 977270861 – Fax (34) 977 97 77 19. Aquest lloc web ha estat creat per la firma PAMIES Advocats / Advocats / Assessors amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. El simple accés a aquest lloc web no li suposa entaular cap tipus de relació comercial entre PAMIES Advocats / Advocats / Assessors i l'usuari. L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en aquesta. El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin aquestes condicions, i sobre les quals s'informarà a l'usuari en cada cas concret.ESP:

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) se exponen a continuación los datos identificativos de la empresa: Denominación social: PAMIES Advocats / Abogados / Asesores. Titular: RAMON PAMIES ADZERIES - Abogado del Colegio de Abogados de Reus. Domicilio: Raval Santa Anna 43-2-2 -REUS 43201 (Tarragona) España. Correo electrónico: info@pamies.eu - Teléfono: (34) 977270861 FAX (34) 977 97 77 19. Este sitio web ha sido creado por la firma PAMIES Advocats / Abogados / Asesores con carácter informativo y para uso personal de los usuarios. A través de este Aviso legal, se pretende regular el acceso y uso de este sitio web, así como la relación entre el sitio web y sus usuarios. Accediendo a este sitio web se aceptan los siguientes términos y condiciones: El acceso a este sitio web es responsabilidad exclusiva de los usuarios. El simple acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de relación comercial entre PAMIES Advocats / Abogados / Lawyers y el usuario. El acceso y la navegación en este sitio web supone aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidas en ella. El titular del sitio web puede ofrecer servicios o productos que podrán encontrarse sometidos a unas condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyan, completen y/o modifiquen las presentes condiciones, y sobre las cuales se informará al usuario en cada caso concreto.ENG:

In compliance with article 10 of Law 34/2002, of July 11, services of the Information Society and Electronic Commerce (LSSICE) below the information identifying the company. Company name: PAMIES Advocats / Abogados /Lawyers . Owner: RAMON PAMIES ADZERIES - Lawyer Bar Reus. Address: Raval Santa Anna 43-2-2-REUS 43201 (Tarragona) Spain. Email: info@pamies.eu - Phone: (34) 977270861 FAX (34) 977 977719. This website has been created by the signing PAMIES Advocats / Attorneys / Lawyers for information and for personal use of users. Through this legal notice is intended to regulate access and use of this website, as well as the relationship between the site and its users. Accessing this website will accept the following terms and conditions: Access to this website is the sole responsibility of the users. Simple access to this website does not entail any type of business relationship between PAMIES Advocats / Attorneys / Lawyers and the user. The access and navigation of this site implies acceptance and knowledge of legal warnings, conditions and terms contained therein. The owner of the website may offer services or products which may be subject to special conditions themselves that, where appropriate, replace, supplement and / or modify the terms and conditions, and for informing the user in each case.