Lliçons i exercicis de sintaxi

 

 

SINTAXI

 

 

Sintaxi (UPC)

Sintaxi (És a dir)

 

 

  Manual: Sintaxi swf

 

CATEGORIES GRAMATICALS

 

Categories gramaticals: definicions odt (Marina) ep

Classes de paraules pdf (Col·legi Sant Gabriel) 3r eso

Anàlisi morfològica: Exercicis pdf (IES Olorda) 4t eso

Quadre: Categories gramaticals png (Activitats de 1r de Batxillerat) bat

Categories gramaticals (Martí Queixal)

 

 

  Aplicació: Analitzador morfològic (Internostrum)

  Jocs: Verbs, noms i adjectius exe (Col·legi Pius XII) ep

  Exercici: Categories gramaticals qv (Marta Ibàñez) eso

  Exercici: Les categories gramaticals doc (Carles Segura)

 

 

Substantiu i adjectiu

El nom i l’adjectiu (És a dir)

 

 

  +

Pronom

Pronoms (És a dir)

Pronoms febles (És a dir)

 

 

  +

Verb

El verb (És a dir)

Classificació dels verbs (Ferran Mota) bat

 

 

  +

Adverbi

Adverbis (És a dir)

 

 

  +

Enllaços

+

 

  Els enllaços: Exercici (Departament de Justícia)

 

Preposició

Preposicions (És a dir)

 

 

  +

Conjunció

Conjuncions (És a dir)

 

 

  +

SINTAGMES

 

Com es localitza la funció sintàctica d'un sintagma? png (Activitats de 1r de Batxillerat) bat

Categories lèxiques: Apunts pdf (IES Olorda) 4t eso

 

 

  Activitats 1. Solució (Ferran Colom Ortiz) 3r eso

 

El sintagma nominal (SN)

El sintagma nominal (Catalaonline)

 

 

  Categories lèxiques: Prova SN pdf (IES Olorda) 4t eso

 

El sintagma verbal (SV)

El sintagma verbal (Catalaonline)

 

 

  Categories lèxiques: Prova SV pdf (IES Olorda) 4t eso

 

FUNCIONS SINTÀCTIQUES

 

Les funcions sintàctiques: Apunts pdf (IES Olorda) 4t eso

L'estructura de l'oració: el subjecte i el predicat (Ferran Mota) bat

Identificar la funció sintàctica dels elements de la frase (SALC)

Oració. Funcions sintàctiques: Apunts, Anàlisi pdf (IES Olorda) 2n bat

 

 

  Anàlisi morfològica i sintàctica: Exercicis, Solucionari pdf (IES Olorda) 4t eso

  Exercici: Funcions sintàctiques qv (Marta Ibàñez) eso

  Activitats 2. Solució (Ferran Colom Ortiz) 3r eso

  Exercici: Les funcions sintàctiques doc (Carles Segura)

 

Subjecte i predicat

L'estructura de l'oració: el subjecte i el predicat (Ferran Mota) bat

 

 

  +

Subjecte

Estructura del subjecte (Ferran Mota) bat

 

 

  +

Complement del nom (CN)

+

 

  +

Complement de l'adjectiu (CAdj)

+

 

  +

Complement de l'adverbi (CAdv)

+

 

  +

Complements del verb

Complements verbals pdf (Col·legi Sant Gabriel) 3r eso

Complements verbals pdf (Col·legi Sant Gabriel) 4t eso

 

 

  +

Predicat verbal i nominal

+

 

  +

El complement directe (CD)

El complement directe: estructura i substitució pronominal (Ferran Mota) bat

 

 

  +

El complement indirecte (CI)

El complement indirecte: estructura i substitució pronominal (Ferran Mota) bat

 

 

  +

El complement atributiu (CAtrib)

L'atribut: estructura i substitució pronominal (Ferran Mota) bat

 

 

  +

El complement predicatiu (CPred)

El predicatiu: estructura i substitució pronominal  (Ferran Mota) bat

 

 

  +

El complement de règim verbal o preposicional (CRV)

El complement de règim verbal: estructura i substitució pronominal (Ferran Mota) bat

 

 

  +

El complement circumstancial (CC)

El complement circumstancial: estructura i substitució pronominal (Ferran Mota) bat

 

 

  +

El complement agent (CAgent)

+

 

 

  +

CONCORDANÇA

 

 

La concordança del verb i el subjecte (UPC)

La concordança entre el nom i l'adjectiu (UPC)

La concordança (És a dir)

 

 

  +

ORACIÓ

 

Tipus d'oracions doc (Marisol Solduga) ep

Components de l'oració doc (Marisol Solduga) ep

L'oració: estructura i tipologia. L'oració simple i l'oració composta (Morfocapses B)

Modalitat i veu de l'oració pdf (Col·legi Sant Gabriel) 4t eso

Temps verbal i veu de l'oració pdf (Col·legi Sant Gabriel) 4t eso

L'oració. El subjecte i els complements. Classes d’oracions (Morfocapses C)

L’oració: elements, classes, complements del verb pdf (IES Joanot Martorell) bat

Tipus d'oració segons la modalitat (Ferran Mota) bat

Oracions actives i passives (Ferran Mota) bat

L'oració (Catalaonline)

Tipus d'oracions (Catalaonline)

La frase (És a dir)

 

 

  Proves de l'oració simple i composta: O. simple, O. composta pdf (IES Olorda) 2n bat

  Manual: Preferència per les construccions no nominals: Exercici (Departament de Justícia)

  L'ordre neutre de l'oració. Exercici (Departament de Justícia)

 

L'oració simple

Complements del verb doc (Marisol Solduga) ep

Quadre: Oració simple png (Activitats de 1r de Batxillerat) bat

 

 

  Exercicis: Anàlisi de l'oració simple (Ferran Mota) bat

 

L'oració composta

La conjunció. Coordinació, juxtaposició i subordinació (Morfocapses C)

L'oració composta pdf (Col·legi Sant Gabriel) 4t eso

Quadres de sintaxi de l'oració composta pdf (IES Joanot Martorell) bat

Coordinació i subordinació (Ferran Mota) bat

Proposicions juxtaposades (Ferran Mota) bat

Proposicions coordinades: tipus i nexes (Ferran Mota) bat

Anàlisi de l'oració composta: exercicis (Ferran Mota) bat

L'oració composta (Catalaonline)

 

 

  Exercici:02, 03, 04, 05 (Activitats de 1r de Batxillerat) bat

  Exercici: Puntuació oracions subordinades pdf (IES Joan Ramon Benaprès) bat

Oracions subordinades

Proposicions subordinades (Ferran Mota) bat

 

  Exercici: Oracions compostes qv (Marta Ibàñez) eso

  Exercicis de sintaxi de l'oració composta pdf (IES Joanot Martorell) bat

  Ús incorrecte de el que, la que, els que, les que: exercicis  (Ferran Mota) bat

 

Oracions subordinades substantives

Les proposicions subordinades substantives: (Ferran Mota) bat

L'oració subordinada substantiva (Catalaonline)

 

 

Oracions subordinades adjectives

L'oració de relatiu. Classes. Incorreccions més freqüents (Morfocapses C)

Les proposicions subordinades adjectives (Ferran Mota) bat

L'oració subordinada de relatiu (Catalaonline)

 

 

Oracions subordinades adverbials

L'adverbi. L'oració subordinada adverbial (Morfocapses C)

Les proposicions subordinades adverbials (Ferran Mota) bat

L'oració subordinada adverbial (Catalaonline)

 

 

 

 

Lliçons i exercicis de morfologia

Lliçons i exercicis de lèxic

Lliçons i exercicis de gramàtica

Exàmens i proves